Mae’r Ymddiriedolaeth a Phlas Llanelly wedi gweithio’n gyson â busnesau a mudiadau lleol i ddatblygu cyfleoedd noddi.

Mae’r cyfleoedd noddi presennol yn cynnwys:

Sponsor a Project

Contact  House Management on 01554 772 857 or email house.manager@chrt.org.uk

Y Darlun Mawr Plas Llanelly

Mae hwn yn brosiect blaengar a gynhelir ym Mhlas Llanelly ar gyfer plant sy’n cael cefnogaeth ychwanegol yn yr ysgol ac oedolion bregus. Dros 2 flynedd bydd 90 o blant o 9 ysgol leol a 30 oedolyn yn cymryd rhan. Maen nhw’n mynd i weithdai celf ym Mhlas Llanelly ac yn creu hunanbortreadau wedi’u hysbrydoli gan y Plas a’i waith celf.

Mae’r prosiect yn ceisio datblygu hyder trwy greu gwaith celf sy’n meithrin eu hunan-barch. Os oes gennych ddiddordeb mewn noddi’r prosiect ewch i’n tudalen rhoddion.

Er mwyn cael gwybod mwy am y prosiect hwn ewch i: www.bigpicturellanellyhouse.org.uk

Gorchudd Tebot Plas Llanelly

Rydym hefyd wrthi ar hyn o bryd yn datblygu Gorchudd Tebot Plas Llanelly, sef tun pwrpasol ac unigryw wedi’i addurno â llun o wyneb blaen Plas Llanelly.

Mae’r prosiect yn cael ei noddi ar hyn o bryd gan: TATA Steel Trostre Works, Afon Tinplate, Medialth and Massilly.

Prosiectau Blaenorol

Mae prosiectau nawdd blaenorol wedi cynnwys:

Cystadleuaeth Celf Gymunedol Pwy Ydych chi’n Meddwl Ydych Chi?

Pwrpas y prosiect oedd creu ymwybyddiaeth ac annog y gymuned i gymryd rhan yng nghystadleuaeth gelf agored gyntaf Sir Gaerfyrddin. Roedd y gystadleuaeth yn agored i ysgolion cynradd ac uwchradd yn ogystal ag oedolion, a gafodd wahoddiad i greu darn o waith celf am Lanelli, yn seiliedig ar dair thema Pobl, Lle a Hunaniaeth.

Cefnogwyd y gystadleuaeth gan y ffotograffydd rhyngwladol Terry Morris, sef Llysgennad Sir Gaerfyrddin ar gyfer y Celfyddydau ac fe’i noddwyd gan, Gyngor Sir Caerfyrddin, Y Cooperative Rhydaman, Llanelli Star, John Weaver Construction, Scarlets, TATA Steel Gwaith Trostre, Tinopolis ac R T Electrics.

Manteision Noddi

Mae noddi yn cynnig manteision gwirioneddol i’n gwaith elusennol ac i’r cwmnïau sy’n ein noddi. Trwy gefnogi’r prosiectau rydych yn helpu sicrhau y gallwn gynnal nifer o weithgareddau gwahanol.  Bydd noddwyr yn cael eu cydnabod yn yr holl ddeunyddiau arddangos, datganiadau i’r wasg a chyhoeddusrwydd, gan gynnwys yr holl ddatganiadau ar gyfryngau cymdeithasol. Cewch eich gwahodd i unrhyw lansiadau ac arddangosfeydd sydd ynghlwm wrth y prosiect er mwyn rhoi cyfle ichi gyfarfod â phawb sy’n cymryd rhan yn y prosiect, noddwyr eraill a gwahoddedigion.

Gwelsom fod nawdd yn helpu cyfnerthu Plas Llanelly a’r noddwyr yn y gymuned leol mewn ffordd arbennig ac unigryw.

Os oes gan eich mudiad ddiddordeb yn gweithio â ni, neu noddi prosiect, mae croeso ichi gysylltu â Morgan Ward, Rheolydd y Plas ar 01554 772 857 neu e-bostio house.manager@chrt.org.uk

Rhoddion

Mae rhoddion a wneir i Ymddiriedolaeth Adfywio Sir Gaerfyrddin yn mynd yn syth tuag at gefnogi a chyfoethogi safleoedd hanesyddol yng Nghymru trwy gyfrwng prosiectau cadwraeth, adfer ac addysgol.

Gwneud Rhodd

Hygyrchedd

Mae Plas Llanelly House dros 300 oed ac mae rhai lloriau yn anwastad a grisiau’n serth – cysylltwch â’n tîm i sicrhau bod eich union anghenion a gofynion yn cael eu diwallu. Mae gan Blas Llanelly lifft er mwyn sicrhau fod pob ardal o'r tŷ yn hygyrch.

+44 (0) 1554 772 857   bookings@llanellyhouse.org.uk

Partneriaid Ac Arianwyr
  • Carmarthenshire Heritage Regeneration Trust
  • Lottery Funded
  • European Regeneration Development Fund
  • Llanelli Town Council
  • Carmarthenshire County Council
  • The Architectural Heritage Fund
  • Cadw