Mae gennym y rolau gwirfoddol canlynol ar gael. Er mwyn cael mwy o wybodaeth lawr lwythwch y disgrifiad swydd llawn (PDF) ar gyfer y rôl mae gennych ddiddordeb ynddi.

Allwch chi helpu?

Gellir cefnogi Plas Llanelly mewn sawl ffordd...

Cynorthwy-ydd Derbynfa Gwirfoddol

Mae gan Gynorthwywyr Derbynfa rôl allweddol yn helpu sicrhau bod ymwelwyr a’r cyhoedd yn cael croeso cynnes a chyfeillgar. Dylid rhoi gwybodaeth briodol i sicrhau y gall ymwelwyr a’r cyhoedd fwynhau eu hymweliad yn llawn ac y gallant fanteisio ar deithiau addas a defnyddio’r siop a’r caffi yn ystod eu hamser yn y Plas . Byddwch yn gyfarwydd â’r ffordd y mae’r Plas yn gweithio, ac yn gallu cymryd ymholiadau a chyfeirio ymwelwyr at aelodau priodol o’r staff. Mae’r rôl yn amrywiol a gall gynnwys cynorthwyo yn y siop neu’r caffi ar yr adegau prysuraf. Chi yn aml fydd y cyswllt cyntaf i bobl sy’n ymweld â’r Plas neu’n cysylltu ar y ffôn a byddwch yn cynrychioli Plas Llanelly, gan ddarparu’r gwasanaeth gorau posib a bod yn rhan o dîm hyblyg a hynod ymrwymedig.

Llawr lwytho: Cynorthwy-ydd Derbynfa Gwirfoddol (PDF)

Cynorthwy-ydd Croeso Gwirfoddol

Mae gan Gynorthwywyr Croeso rôl allweddol yn helpu sicrhau bod ymwelwyr a’r cyhoedd yn cael croeso cynnes a chyfeillgar. Byddwch yn rhoi gwybodaeth i ymwelwyr fydd yn eu galluogi i fanteisio ar y gwahanol gyfleusterau sydd ar gael. Byddwch yn ateb unrhyw gwestiynau y gallwch, ac yn  eu helpu i ymgyfarwyddo â’r Plas ac yn rhoi gwybodaeth iddynt fydd yn sicrhau y cânt ymweliad cyfforddus, difyr a chofiadwy. Mae’r rôl yn amrywiol a gall gynnwys cynorthwyo yn y siop neu’r caffi ar yr adegau prysuraf. Chi yn aml fydd y cyswllt cyntaf i bobl sy’n ymweld â’r Plas neu’n holi am yr hyn sydd ganddo i’w gynnig. Byddwch yn cynrychioli Plas Llanelly, gan ddarparu’r gwasanaeth gorau posib a bod yn rhan o dîm hyblyg a hynod ymrwymedig.

Llawr lwytho: Cynorthwy-ydd Croeso (PDF)

Stiward Plas Gwirfoddol

Mae gan Stiwardiaid Plas rôl allweddol yn helpu sicrhau bod ymwelwyr a’r cyhoedd yn mwynhau eu hymweliad yn llawn a’r teithiau ysbrydoledig a diddorol, gan helpu ymwelwyr i ddysgu mwy am y lle maent yn dod i’w weld. Byddant yn dod â’r Plas yn fyw i ymwelwyr ac yn ateb unrhyw gwestiynau sydd ganddynt. Mae Stiwardiaid y Plas yn chwarae rhan ganolog yn y gwaith o hyrwyddo’r Plas yn atyniad ymwelwyr o ansawdd uchel a sicrhau bod ymwelwyr yn cael y cyfle i ddefnyddio a mwynhau’r siop a’r caffi. Rhoddir pwyslais arbennig ar y rôl hon er mwyn cadw amgylchedd glân, diogel a chroesawgar. Byddwch yn cynrychioli Plas Llanelly, gan ddarparu’r gwasanaeth gorau posib a bod yn rhan o dîm hyblyg a hynod ymrwymedig.

Llawr lwytho: Stiward Plas Gwirfoddol (PDF)

Tywysydd Teithiau Gwirfoddol

Mae gan Dywyswyr Teithiau rôl allweddol i’w chyflawni yn cyflwyno teithiau ysbrydoledig a diddorol, gan helpu ymwelwyr i ddysgu mwy am y lle maent yn dod i’w weld. Byddant yn dod â’r Plas yn fyw i ymwelwyr ac yn ateb unrhyw gwestiynau sydd ganddynt. Mae’r Tywyswyr Teithiau yn chwarae rhan ganolog yn hyrwyddo’r Plas yn atyniad ymwelwyr o ansawdd uchel a sicrhau bod ymwelwyr yn cael y cyfle i ddefnyddio a mwynhau’r siop a’r caffi. Byddwch yn cynrychioli Plas Llanelly, gan ddarparu’r gwasanaeth gorau posib a bod yn rhan o dîm hyblyg a hynod ymrwymedig.

Llawr lwytho: Tywysydd Teithiau Gwirfoddol (PDF)

Cynorthwy-ydd Arlwyo Gwirfoddol

Mae gan Gynorthwywyr Arlwyo rôl allweddol yn helpu sicrhau bod ymwelwyr a’r cyhoedd yn cael croeso cynnes a chyfeillgar. Byddwch yn rhoi gwybodaeth i ymwelwyr fydd yn eu galluogi i fwynhau’r dewis eang o fwydydd a diodydd o ansawdd uchel sydd ar gael. Byddwch yn cynorthwyo ar y cownter ac yn gweini yn y caffi ac ar y byrddau awyr agored. Mae’r rôl yn amrywiol a chewch eich annog i baratoi bwydydd sylfaenol o’r fwydlen i’w gwerthu a chynnig unrhyw adborth perthnasol ynghylch bodlonrwydd cwsmeriaid. Cewch gyfleoedd i wella eich sgiliau ac i weithio mewn digwyddiadau pwysig ac achlysuron arbennig. Caiff profiad cwsmeriaid ei ddylanwadu gan lendid yr amgylchedd a chyflymdra’r gwasanaeth, ac mae’r ddwy yn elfennau hollbwysig o’r rôl. Chi yn aml fydd y cyswllt cyntaf i bobl sy’n ymweld â’r Plas neu’n holi am y cynigion ar y pryd. Byddwch yn cynrychioli Plas Llanelly, gan ddarparu’r gwasanaeth gorau posib a bod yn rhan o dîm hyblyg a hynod ymrwymedig.

Llawr lwytho: Cynorthwy-ydd Arlwyo Gwirfoddol (PDF)

Cynorthwy-ydd Manwerthu Gwirfoddol

Byddwch yn darparu cymorth amhrisiadwy i redeg y siop, gofalu am y stoc a’i arddangos yn ddeniadol. Gallwch gyfrannu cymaint neu gyn lleied ag y mynnwch trwy: ddidoli’r stoc; helpu gydag arddangosiadau’r siop; cael hyfforddiant EPOS er mwyn gweini cwsmeriaid ar y til. Byddwch yn cynrychioli Plas Llanelly, gan ddarparu’r gwasanaeth gorau posib a bod yn rhan o dîm hyblyg a hynod ymrwymedig er mwyn cynnig gofod manwerthu o ansawdd i wasanaethu ymwelwyr, y gymuned leol a chodi cymaint o arian ag y bo modd i’r sefydliad.

Llawr lwytho: Cynorthwy-ydd Manwerthu Gwirfoddol (PDF)

Cynorthwy-ydd Achyddiaeth Gwirfoddol

Mae gan Gynorthwywyr Achyddiaeth rôl allweddol yn helpu sicrhau bod ymwelwyr a’r cyhoedd yn cael croeso cynnes a chyfeillgar. Byddwch yn rhoi gwybodaeth i ymwelwyr fydd yn eu galluogi i fanteisio ar elfennau digidol rhyngweithiol taith y Plas a’u galluogi i wneud ymchwiliadau achyddiaeth penodol sy’n berthnasol i’w hanghenion. Byddwch yn hyderus yn tywys ymwelwyr amrywiol, gan gynnwys plant, pobl hŷn, pobl ag anableddau, y bydd gan bob un ohonynt lefelau gwahanol o allu a gwybodaeth, er mwyn chwilio am wybodaeth yn gysylltiedig â’u hymchwil i’w hachau. Chi yn aml fydd y cyswllt cyntaf i bobl sy’n ymweld â’r Plas neu’n holi am y cynigion ar y pryd. Byddwch yn cynrychioli Plas Llanelly, gan ddarparu’r gwasanaeth gorau posib a bod yn rhan o dîm hyblyg a hynod ymrwymedig.

Llawr lwytho: Cynorthwy-ydd Achyddiaeth Gwirfoddol (PDF)

Rhoddion

Mae rhoddion a wneir i Ymddiriedolaeth Adfywio Sir Gaerfyrddin yn mynd yn syth tuag at gefnogi a chyfoethogi safleoedd hanesyddol yng Nghymru trwy gyfrwng prosiectau cadwraeth, adfer ac addysgol.

Gwneud Rhodd

Noddi

Mae noddi yn cynnig manteision gwirioneddol i’n gwaith elusennol ac i’r cwmnïau sy’n ein noddi. Trwy gefnogi’r prosiectau rydych yn helpu sicrhau y gallwn gynnal nifer o weithgareddau gwahanol. 

Noddi Prosiect

Hygyrchedd

Mae Plas Llanelly House dros 300 oed ac mae rhai lloriau yn anwastad a grisiau’n serth – cysylltwch â’n tîm i sicrhau bod eich union anghenion a gofynion yn cael eu diwallu. Mae gan Blas Llanelly lifft er mwyn sicrhau fod pob ardal o'r tŷ yn hygyrch.

+44 (0) 1554 772 857   bookings@llanellyhouse.org.uk

Partneriaid Ac Arianwyr
  • Carmarthenshire Heritage Regeneration Trust
  • Lottery Funded
  • European Regeneration Development Fund
  • Llanelli Town Council
  • Carmarthenshire County Council
  • The Architectural Heritage Fund
  • Cadw