Telerau ac Amodau Carden Teyrngarwch

Mae’r Telerau ac Amodau hyn yn berthnasol i’ch carden teyrngarwch a rhoddion Plas Llanelly ac maent yn rheoli’r berthynas rhwng Plas Llanelly ("ni") a chi. Bydd defnyddio eich Carden Teyrngarwch Plas Llanelly yn golygu eich bod yn defnyddio’r Telerau ac Amodau hyn. Mae’r Telerau ac Amodau yn gwrthwneud unrhyw ddatganiadau ar eich Carden Plas Llanelly os ydynt yn wahanol. Dylech felly eu darllen yn ofalus. Dylech argraffu copi o’r Telerau ac Amodau hyn ar gyfer eich cofnodion.  

Os oes unrhyw beth nad ydych yn ei ddeall, cysylltwch â ni ar 01554772857 neu e- bostiwch ni yn  bookings@llanellyhouse.org.uk

Mae Carden Teyrngarwch Plas Llanelly yn eich galluogi i ennill pwyntiau ar rai pryniannau. 

Manylion Cyswllt

Plas Llanelly,
 Stryd y Bont,
 Llanelli, 
Sir Gaerfyrddin 
SA15 3U

+44 (0) 1554 772 857

bookings@llanellyhouse.org.uk

Cael Eich Carden Teyrngarwch Plas Llanelly

Gallwch gael Carden Teyrngarwch Plas Llanelly yn rhad ac am ddim gan Blas Llanelly. Mae eich Carden Teyrngarwch Plas Llanelly yn cael ei roi gan Blas Llanelly, 3 Stryd y Bont, Llanelli, De Cymru, SA153UF ac mae’n parhau’n eiddo iddynt. 

Defnyddio Eich Carden Teyrngarwch Plas Llanelly

Nid yw eich Carden Teyrngarwch Plas Llanelly yn garden gredyd, carden talu na charden debyd. Ni allwch drosglwyddo eich Carden Teyrngarwch Plas Llanelly nac unrhyw bwyntiau sydd arni i unrhyw berson arall. 

Ennill a defnyddio pwyntiau

Ni ellir ond cofrestru Carden Teyrngarwch Plas Llanelly yn enw unigolyn. Ni ellir ond cofrestru un garden yn enw pob unigolyn.

Ni ellir ond ennill pwyntiau wrth wneud pryniant a dim ond os dangosir Carden Teyrngarwch Plas Llanelly wrth dalu. Byddwch yn ennill pum pwynt am bob £1.00 a wariwch. Gallwch wirio eich pwyntiau ar eich carden teyrngarwch ar unrhyw adeg ym Mhlas Llanelly. Byddwn yn cadw cofnod o drafodion blaenorol er mwyn sicrhau bod y cyfanswm yn gywir drwy’r amser.

Ni ellir defnyddio Carden Teyrngarwch Plas Llanelly ar yr un pryd ag unrhyw garden gostyngiad neu fraint arall, boed honno’n garden a roddir gennym ni neu gan unrhyw drydydd parti.

Nid oes gan bwyntiau unrhyw werth ariannol. Ni ellir ail-ddefnyddio unrhyw bwyntiau a ddefnyddiwyd yn barod. Gellir ennill, cadw a defnyddio pwyntiau yn unol â’r Telerau ac Amodau hyn. Bydd unrhyw bwyntiau a enillir neu a ddefnyddir mewn unrhyw ffordd heblaw’r Telerau ac Amodau hyn yn annilys ac ni ellir eu defnyddio.

Mae pwyntiau yn perthyn i’r deiliad carden unigol ac ni ellir eu cronni gyda phwyntiau a enillwyd gan unigolyn arall a’u defnyddio gyda’i gilydd.

Gallwn, wedi rhoi gwybod ichi, fforffedu’r holl bwyntiau a gasglwyd, a/neu atal eich hawl i gasglu a/neu defnyddio pwyntiau os ydych wedi torri’r Telerau ac Amodau hyn, os oes gennym sail resymol i gredu eich bod yn cyflawni gweithgareddau twyllodrus neu droseddol eraill o ran eich Carden Teyrngarwch Plas Llanelly, neu os rhoddwch wybodaeth ffug neu gamarweiniol..

Ni allwch ond defnyddio pwyntiau ar gyfer pryniannau a wneir ym Mhlas Llanelly. Mae pob pwynt gyfwerth ag un geiniog wrth ei ddefnyddio i brynu rhywbeth. Mae’n rhaid bod gennych ddigon o bwyntiau i dalu am bryniant os ydych eisiau defnyddio pwyntiau. Gallwch wneud rhandaliad ar gyfer

pryniant trwy ddefnyddio pwyntiau. Ni ellir ennill pwyntiau os gwnewch bryniant trwy ddefnyddio pwyntiau. 

Terfyn a Chanslo Cardiau

Nid oes gan eich Carden Teyrngarwch Plas Llanelly ddyddiad terfyn. Fodd bynnag, mae pwyntiau yn ddilys am flwyddyn o ddyddiad eu hennill. Neilltuwn yr hawl i dynnu unrhyw bwyntiau oddi ar eich Carden Teyrngarwch Plas Llanelly sy’n fwy na blwydd oed.

Ni ellir trosglwyddo pwyntiau a ddaeth i ben i garden newydd nac ychwaith eu defnyddio neu eu hadfer.

Mae gennych yr hawl i ddileu eich Carden Teyrngarwch Plas Llanelly ar unrhyw adeg trwy ei rhoi yn ôl i'r Gwasanaethau Cwsmer. Os ydych yn dileu eich Carden Teyrngarwch Plas Llanelly fe gollwch yr hawl i ddefnyddio unrhyw bwyntiau sy’n weddill gennych. Os hoffech ddileu eich Carden mae’n rhaid ichi gysylltu â’r tîm blaen tŷ ar 01554 772 857 neu e-bostio bookings@llanellyhouse.org.uk

Cofrestru eich Carden Teyrngarwch Plas Llanelly

Er mwyn diogelu’r pwyntiau ar eich Carden Teyrngarwch Plas Llanelly rhag colled, lladrad neu ddifrod gallwch gofrestru eich Carden Teyrngarwch Plas Llanelly trwy ddilyn y cyfarwyddiadau yma.

Os oes angen ichi newid unrhyw fanylion yr ydych wedi’u cofrestru gyda’ch Carden Teyrngarwch Plas Llanelly, cysylltwch â’n tîm blaen tŷ trwy ffonio 01554 772 857 rhwng 9.00 am a 5:00 pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, trwy e-bost yn bookings@llanellyhouse.org.uk. Eich cyfrifoldeb chi yw rhoi gwybod inni am unrhyw newidiadau i’ch manylion.

Colled, lladrad, difrod

Dylech drin eich Carden Teyrngarwch Plas Llanelly fel arian mewn waled. Os collwch eich Carden Teyrngarwch Plas Llanelly neu os caiff ei dwyn efallai y collwch unrhyw bwyntiau a enillwyd gennych yn yr un modd â phe baech yn colli eich waled. Os ydych wedi cofrestru eich Carden Teyrngarwch Plas Llanelly dylech roi gwybod yn syth am unrhyw golled, lladrad neu ddifrod neu ddefnydd heb awdurdod o’ch Carden Teyrngarwch Plas Llanelly i’r tîm blaen tŷ ar 01554 772 857 neu e-bostio bookings@llanellyhouse.org.uk.

Os yw eich Carden Teyrngarwch Plas Llanelly yn cael ei cholli, lladrata neu’n cael ei defnyddio’n dwyllodrus neu mewn unrhyw ffordd arall heb awdurdod, neu os caiff eich Carden Teyrngarwch Plas Llanelly ei difrodi neu os nad yw’n gweithio’n iawn, gallwn, yn ôl ein dewis ein hunain, roi Carden Teyrngarwch Plas Llanelly newydd ichi a throsglwyddo unrhyw bwyntiau a storiwyd arni i garden newydd. Mae’r amgylchiadau pan allem benderfynu, yn ôl ein dewis ein hunain, na fyddwn yn rhoi Carden Teyrngarwch Plas Llanelly newydd ichi yn cynnwys sefyllfaoedd pan rydym yn credu’n rhesymol y cafodd y digwyddiad dan sylw ei achosi trwy ichi dorri’r Telerau ac Amodau hyn neu os oes sail resymol dros dybio eich bod neu y buoch yn ymddwyn mewn ffordd dwyllodrus neu’n anghyfreithlon mewn rhyw ffordd.

Os cytunwn roi Carden Teyrngarwch Plas Llanelly newydd ichi, danfonir carden newydd i’ch cyfeiriad cartref cofrestredig, fel arfer o fewn 14 diwrnod ichi roi gwybod i’r tîm blaen tŷ am y digwyddiad.

Caiff cardiau newydd eu postio i’ch cyfeiriad cartref cofrestredig yn unig. Neilltuwn yr hawl i godi tâl carden newydd am bob carden newydd os cewch fwy na dwy garden newydd o fewn unrhyw gyfnodo 6 mis. Os ydych yn ddiweddarach yn dod o hyd i Garden Teyrngarwch Plas Llanelly yr ydych wedi rhoi gwybod inni y cafodd ei cholli neu ei dwyn, mae’n rhaid ichi roi gwybod i’r staff blaen tŷ yn syth 

Trefn gwynion

Dylid danfon cwynion am unrhyw elfen o’r gwasanaeth Carden Teyrngarwch Plas Llanelly yn ysgrifenedig neu trwy e-bost i Plas Llanelly Cyf, 3 Stryd y Bont, Llanelli, De Cymru, SA153UF neu bookings@llanellyhouse.org.uk. Bydd pob cwyn yn gaeth i Drefn Cwynion Plas Llanelly sydd ar gael os gofynnwch am gopi. 

Iawndal

Nid oes unrhyw gynllun iawndal ar gyfer pwyntiau a enillwyd ar eich Carden Teyrngarwch Plas Llanelly. 

Gwasanaethau Cwsmer

Os oes angen unrhyw gymorth arnoch neu os oes gennych unrhyw ymholiad am eich Carden Teyrngarwch Plas Llanelly, gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth cysylltu â ni ar wefan Plas Llanelly neu gallwch gysylltu â’r tîm blaen tŷ trwy ffonio 01554 772 857 rhwng 9.00 am a 5:00 pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, trwy ebost yn bookings@llanellyhouse.org.uk

Diogelu data a phreifatrwydd

Os ydych yn cofrestru eich Carden Teyrngarwch Plas Llanelly gofynnir ichi ddarparu peth gwybodaeth bersonol, gan gynnwys eich enw, cyfeiriad a manylion cyswllt. Rydym yn ymrwymo i gynnal diogelwch eich gwybodaeth bersonol yn unol â gofynion y Ddeddf Diogelu Data ac fe gymerwn bob cam rhesymol i sicrhau y cedwir eich data personol yn ddiogel rhag unrhyw fynediad heb awdurdod, colled, datgeliad neu ddinistr.

Bydd Polisi Preifatrwydd Plas Llanelly (sydd ar gael ar ein gwefan) yn berthnasol pryd bynnag y rhoddwch wybodaeth bersonol inni, ac fe’i hymgorfforir yn y Telerau ac Amodau hyn. Ac eithrio’r hyn sy’n ofynnol gan y gyfraith, neu yn unol â’r Telerau ac Amodau hyn a Pholisi Preifatrwydd Plas Llanelly, ni chaiff eich gwybodaeth bersonol ei rhoi i unrhyw bersonau eraill heb eich caniatâd 

Atebolrwydd Plas Llanelly Cyf

Ni fydd Plas Llanelly Cyf yn gyfrifol am unrhyw fethiant yn deillio’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol o sefyllfa y tu hwnt i reolaeth, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i, fethiant gwasanaethau rhwydwaith a methiant systemau prosesu data. 

Amrywiad

Neilltuwn yr hawl i newid neu hepgor unrhyw un o ddarpariaethau’r Telerau ac Amodau hyn o bryd i’w gilydd ac ar unrhyw adeg, neu i derfynu rhaglen Carden Plas Llanelly trwy roi rhybudd rhesymol. Y Telerau ac Amodau sy’n berthnasol i ddefnyddio Carden Teyrngarwch Plas Llanelly ar unrhyw adeg fydd y Telerau ac Amodau a gyhoeddir ar wefan Plas Llanelly a bydd ichi barhau i ddefnyddio Carden Teyrngarwch Plas Llanelly yn golygu eich bod yn derbyn y cyfryw Delerau ac Amodau. 

Priodoli

Gallwn drosglwyddo budd y Telerau ac Amodau hyn i unrhyw gwmni yn yr un grŵp o gwmnïau a Phlas Llanelly Cyf. Os priodolwn fudd y Telerau ac Amodau hyn, ni chaiff eich hawliau eu heffeithio. 

Cyfraith Lywodraethol

Mae’r Telerau ac Amodau hyn yn gaeth i gyfraith Loegr. 

Oriau Agor

Caffi a Bar:

Dydd Llun i Dydd Sadwrn 09:00 - 17:00

Dydd Sul 10:00 - 16:00

Plas Llanelly:

Dydd Llun i Dydd Sadwrn. Teithiau o gwmpas y Ty 11:00 a 14:00

Cysylltwch â ni

Sut i gyrraedd

Mewn Car – Mae parcio ar gael ym:

 • Maes Parcio Stryd Edgar, Stryd Edgar, Llanelli SA15 3JH.
 • Maes Parcio Heol Vauxhall, Heol Vauxhall, Llanelli, SA15 3BD.
 • Maes Parcio Stryd yr Eglwys, Stryd yr Eglwys, Llanelli, SA15 3BD.
 • Porth y Dwyrain, Llanelli, SA15 3YN.

Ar y Bws:

 • Rydym 5 munud ar droed o arosfan bysiau Porth y Dwyrain.
 • Gall coetsis ollwng pobl yng nghefn Plas Llanelly gyda’r cod post hwn.

Ar y Trên:

 • Mae Plas Llanelly 15 munud ar droed o orsaf reilffordd Llanelli.
 • Mae gwasanaeth tacsi hefyd ar gael o’r orsaf.

Hygyrchedd

Mae Plas Llanelly House dros 300 oed ac mae rhai lloriau yn anwastad a grisiau’n serth – cysylltwch â’n tîm i sicrhau bod eich union anghenion a gofynion yn cael eu diwallu. Mae gan Blas Llanelly lifft er mwyn sicrhau fod pob ardal o'r tŷ yn hygyrch.

+44 (0) 1554 772 857   bookings@llanellyhouse.org.uk

Partneriaid Ac Arianwyr
 • Carmarthenshire Heritage Regeneration Trust
 • Lottery Funded
 • European Regeneration Development Fund
 • Llanelli Town Council
 • Carmarthenshire County Council
 • The Architectural Heritage Fund
 • Cadw