Telerau Ac Amodau

Mae Plas Llanelly House Cyf yn gwmni ymgorfforedig yng Nghymru ac yn is-gwmni sy’n eiddo’n gyfan gwbl i Ymddiriedolaeth Adfywio  Treftadaeth y Cambrian (CHRT).

Trwy ddefnyddio’r wefan hon bernir eich bod yn derbyn y telerau ac amodau isod:

Manylion Cyswllt

Plas Llanelly,
 Stryd y Bont,
 Llanelli, 
Sir Gaerfyrddin 
SA15 3U

+44 (0) 1554 772 857

bookings@llanellyhouse.org.uk

Ymwadiad

Lluniwyd y wefan hon ag ewyllys da gan Ymddiriedolaeth Adfywio  Treftadaeth y Cambrian yn llwyr at ddibenion darparu gwybodaeth am y cwmni a’r gwasanaethau a gynigia. Darperir y wybodaeth a gynhwysir yn y wefan ar sail ‘fel y mae’ ac mae Ymddiriedolaeth Adfywio  Treftadaeth y Cambrian yn gwadu unrhyw gyfrifoldeb am gyflawnder neu gywirdeb y wybodaeth, testun, dolenni neu unrhyw un o gydrannau’r wefan.

Telerau cyffredinol

Rydych yn cytuno y parchwch yr holl ddeddfau a rheoliadau perthnasol ac na ddefnyddiwch y wefan mewn unrhyw ffordd allai amharu ar berfformiad neu weithrediad cyffredinol y wefan. Mae gennych yr hawl i weld data personol (fel y’i diffinnir gan y Ddeddf Diogelu Data) a gadwn amdanoch, trwy dderbyn cais ysgrifenedig a thalu ffi. Os ydych yn bryderus fod unrhyw wybodaeth sydd gennym amdanoch yn anghywir dylech gysylltu â ni (defnyddiwch y manylion isod).

Dylech gofio y gall ein gwefan gynnig dolenni â gwefannau eraill y gellir cysylltu â nhw trwy ein gwefan ni. Nid ydym yn gyfrifol am y polisïau na gweithdrefnau data nac am gynnwys y gwefannau cysylltiol hyn.

Sut alla i drefnu fod fy enw yn cael ei dynnu oddi ar restr bostio Plas Llanelly? Os hoffech gael eich tynnu oddi ar ein rhestr bostio, danfonwch e-bost atom i bookings@llanellyhouse.org.uk. Bydd pob neges electronaidd a ddanfonwn atoch hefyd yn cynnwys manylion am sut allwch ddad-danysgrifio.

Hawlfraint

Mae cynnwys y wefan hon yn hawlfraint i Plas Llanelly House Cyf. Trwy ddefnyddio’r wefan rydych yn cytuno i barchu hawliau eiddo deallusol Plas Llanelly House Cyf. Caniateir ichi argraffu neu gopïo deunyddiau o’r wefan hon at ddefnydd anfasnachol, gan gofio fod rhaid i gopïau o’r cyfryw ddeunyddiau gadw hawlfraint. Nid awdurdodir defnyddiau eraill o’r wybodaeth heb gael cydsyniad ysgrifenedig ymlaen llaw gan Plas Llanelly House Cyf.

Cysylltiadau â Gwefannau Trydydd Parti

Mae’r wefan hon yn cynnwys hyperddolenni â gwefannau a weithredir gan bartïon eraill. Nid yw’r gwefannau cysylltiol o dan reolaeth Plas Llanelly House Cyf ac nid yw’r cwmni’n derbyn unrhyw gyfrifoldeb am eu cynnwys.

Cyfyngiad Atebolrwydd

Ni fydd Plas Llanelly House Cyf o dan unrhyw amgylchiadau yn atebol am unrhyw ddifrod sy’n gysylltiedig ag unrhyw ddefnydd a wnewch o’r wefan.

Oriau Agor

Caffi a Bar:

Dydd Llun i Dydd Sadwrn 09:00 - 17:00

Dydd Sul 10:00 - 16:00

Plas Llanelly:

Dydd Llun i Dydd Sadwrn. Teithiau o gwmpas y Ty 11:00 a 14:00

Cysylltwch â ni

Sut i gyrraedd

Mewn Car – Mae parcio ar gael ym:

 • Maes Parcio Stryd Edgar, Stryd Edgar, Llanelli SA15 3JH.
 • Maes Parcio Heol Vauxhall, Heol Vauxhall, Llanelli, SA15 3BD.
 • Maes Parcio Stryd yr Eglwys, Stryd yr Eglwys, Llanelli, SA15 3BD.
 • Porth y Dwyrain, Llanelli, SA15 3YN.

Ar y Bws:

 • Rydym 5 munud ar droed o arosfan bysiau Porth y Dwyrain.
 • Gall coetsis ollwng pobl yng nghefn Plas Llanelly gyda’r cod post hwn.

Ar y Trên:

 • Mae Plas Llanelly 15 munud ar droed o orsaf reilffordd Llanelli.
 • Mae gwasanaeth tacsi hefyd ar gael o’r orsaf.

Hygyrchedd

Mae Plas Llanelly House dros 300 oed ac mae rhai lloriau yn anwastad a grisiau’n serth – cysylltwch â’n tîm i sicrhau bod eich union anghenion a gofynion yn cael eu diwallu. Mae gan Blas Llanelly lifft er mwyn sicrhau fod pob ardal o'r tŷ yn hygyrch.

+44 (0) 1554 772 857   bookings@llanellyhouse.org.uk

Partneriaid Ac Arianwyr
 • Carmarthenshire Heritage Regeneration Trust
 • Lottery Funded
 • European Regeneration Development Fund
 • Llanelli Town Council
 • Carmarthenshire County Council
 • The Architectural Heritage Fund
 • Cadw