Mae Plas Llanelly House Cyf yn gwmni ymgorfforedig yng Nghymru ac yn is-gwmni sy’n eiddo’n gyfan gwbl i Ymddiriedolaeth Adfywio  Treftadaeth y Cambrian (CHRT).

Trwy ddefnyddio’r wefan hon bernir eich bod yn derbyn y telerau ac amodau isod:

Allwch chi helpu?

Gellir cefnogi Plas Llanelly mewn sawl ffordd...

Ymwadiad

Lluniwyd y wefan hon ag ewyllys da gan Ymddiriedolaeth Adfywio  Treftadaeth y Cambrian yn llwyr at ddibenion darparu gwybodaeth am y cwmni a’r gwasanaethau a gynigia. Darperir y wybodaeth a gynhwysir yn y wefan ar sail ‘fel y mae’ ac mae Ymddiriedolaeth Adfywio  Treftadaeth y Cambrian yn gwadu unrhyw gyfrifoldeb am gyflawnder neu gywirdeb y wybodaeth, testun, dolenni neu unrhyw un o gydrannau’r wefan.

Telerau cyffredinol

Rydych yn cytuno y parchwch yr holl ddeddfau a rheoliadau perthnasol ac na ddefnyddiwch y wefan mewn unrhyw ffordd allai amharu ar berfformiad neu weithrediad cyffredinol y wefan. Mae gennych yr hawl i weld data personol (fel y’i diffinnir gan y Ddeddf Diogelu Data) a gadwn amdanoch, trwy dderbyn cais ysgrifenedig a thalu ffi. Os ydych yn bryderus fod unrhyw wybodaeth sydd gennym amdanoch yn anghywir dylech gysylltu â ni (defnyddiwch y manylion isod).

Dylech gofio y gall ein gwefan gynnig dolenni â gwefannau eraill y gellir cysylltu â nhw trwy ein gwefan ni. Nid ydym yn gyfrifol am y polisïau na gweithdrefnau data nac am gynnwys y gwefannau cysylltiol hyn.

Sut alla i drefnu fod fy enw yn cael ei dynnu oddi ar restr bostio Plas Llanelly? Os hoffech gael eich tynnu oddi ar ein rhestr bostio, danfonwch e-bost atom i bookings@llanellyhouse.org.uk. Bydd pob neges electronaidd a ddanfonwn atoch hefyd yn cynnwys manylion am sut allwch ddad-danysgrifio.

Hawlfraint

Mae cynnwys y wefan hon yn hawlfraint i Plas Llanelly House Cyf. Trwy ddefnyddio’r wefan rydych yn cytuno i barchu hawliau eiddo deallusol Plas Llanelly House Cyf. Caniateir ichi argraffu neu gopïo deunyddiau o’r wefan hon at ddefnydd anfasnachol, gan gofio fod rhaid i gopïau o’r cyfryw ddeunyddiau gadw hawlfraint. Nid awdurdodir defnyddiau eraill o’r wybodaeth heb gael cydsyniad ysgrifenedig ymlaen llaw gan Plas Llanelly House Cyf.

Cysylltiadau â Gwefannau Trydydd Parti

Mae’r wefan hon yn cynnwys hyperddolenni â gwefannau a weithredir gan bartïon eraill. Nid yw’r gwefannau cysylltiol o dan reolaeth Plas Llanelly House Cyf ac nid yw’r cwmni’n derbyn unrhyw gyfrifoldeb am eu cynnwys.

Cyfyngiad Atebolrwydd

Ni fydd Plas Llanelly House Cyf o dan unrhyw amgylchiadau yn atebol am unrhyw ddifrod sy’n gysylltiedig ag unrhyw ddefnydd a wnewch o’r wefan.

Rhoddion

Mae rhoddion a wneir i Ymddiriedolaeth Adfywio Sir Gaerfyrddin yn mynd yn syth tuag at gefnogi a chyfoethogi safleoedd hanesyddol yng Nghymru trwy gyfrwng prosiectau cadwraeth, adfer ac addysgol.

Gwneud Rhodd

Noddi

Mae noddi yn cynnig manteision gwirioneddol i’n gwaith elusennol ac i’r cwmnïau sy’n ein noddi. Trwy gefnogi’r prosiectau rydych yn helpu sicrhau y gallwn gynnal nifer o weithgareddau gwahanol. 

Noddi Prosiect

Hygyrchedd

Mae Plas Llanelly House dros 300 oed ac mae rhai lloriau yn anwastad a grisiau’n serth – cysylltwch â’n tîm i sicrhau bod eich union anghenion a gofynion yn cael eu diwallu. Mae gan Blas Llanelly lifft er mwyn sicrhau fod pob ardal o'r tŷ yn hygyrch.

+44 (0) 1554 772 857   bookings@llanellyhouse.org.uk

Partneriaid Ac Arianwyr
  • Carmarthenshire Heritage Regeneration Trust
  • Lottery Funded
  • European Regeneration Development Fund
  • Llanelli Town Council
  • Carmarthenshire County Council
  • The Architectural Heritage Fund
  • Cadw