Polisi Preifatrwydd

Mae Plas Llanelly House Cyf yn gwmni ymgorfforedig yng Nghymru ac yn is-gwmni sy’n eiddo’n gyfan gwbl i Ymddiriedolaeth Adfywio  Treftadaeth y Cambrian (CHRT).

Pwrpas y datganiad hwn yw esbonio sut rydym yn defnyddio gwybodaeth bersonol y gallem ei chael amdanoch. Trwy ddefnyddio gwefan Plas Llanelly yn gyffredinol rydych yn cytuno â’r defnydd hwn.

Manylion Cyswllt

Plas Llanelly,
 Stryd y Bont,
 Llanelli, 
Sir Gaerfyrddin 
SA15 3U

+44 (0) 1554 772 857

bookings@llanellyhouse.org.uk

Defnyddio eich Gwybodaeth Bersonol

1. Wrth ichi brynu rhywbeth o’r wefan neu gofrestru’n aelod:

Gofynnir ichi ddarparu peth gwybodaeth fel eich manylion cyswllt. Byddwn yn storio’r data hwn ac yn ei gadw ar gyfrifiaduron. Byddwn yn defnyddio’r data hwn i gyflawni ein cytundeb gyda chi.

2. Efallai y defnyddiwn y wybodaeth a ddarparwch neu a gesglir gennym:

(a) I’ch cofrestru gyda’n gwefan a gweinyddu ein gwasanaethau gwefan;

(b) At ddibenion asesu a dadansoddi (e.e. dadansoddiadau marchnad, cwsmeriaid a chynhyrchion) fel y gallwn adolygu, datblygu a gwella’r gwasanaethau a gynigiwn a’n galluogi i ddarparu ar eich cyfer chi a chwsmeriaid eraill wybodaeth berthnasol trwy ein rhaglen farchnata. Efallai y defnyddiwn eich gwybodaeth i wneud penderfyniadau amdanoch trwy ddefnyddio technoleg gyfrifiadurol, er enghraifft, dewis cynhyrchion neu wasanaethau yn awtomatig y bydd gennych, ar sail y wybodaeth sydd gennym, ddiddordeb ynddynt. Efallai y danfonwn wybodaeth atoch am y cyfryw gynhyrchion a gwasanaethau (gan gynnwys cynigion arbennig, gostyngiadau a chystadlaethau ac ati trwy gyfrwng un o’r dulliau canlynol: e-bost neu bost).

3. Efallai yr ychwanegwn at y wybodaeth a roddwch inni wybodaeth a dderbyniwn gan drydydd partïon.

Atal Twyll

4. Er mwyn diogelu ein cwsmeriaid a ninnau rhag twyll a lladrad, efallai y byddwn yn trosglwyddo gwybodaeth a dderbyniwn o wneud gwiriadau hunaniaeth a gwybodaeth arall yn ein cofnodion cwsmeriaid, gan gynnwys sut rydych yn defnyddio eich cyfrif, i gwmnïau eraill yn y Grŵp, manwerthwyr eraill ac i sefydliadau ariannol ac o fathau eraill (gan gynnwys asiantaethau gorfodi’r gyfraith) sy’n gwneud gwaith atal a chanfod twyll, i’w defnyddio yn yr un modd

Datgelu eich Gwybodaeth

5. Efallai y rhoddwn wybodaeth amdanoch i’r canlynol, all ei defnyddio ar gyfer yr un dibenion a nodwyd uchod: i gwmnïau eraill sy’n llwyr-eiddo i CHRT; i weithwyr ac asiantwyr Plas Llanelly i weinyddu unrhyw gyfrifon, cynhyrchion a gwasanaethau a ddarperir ar eich cyfer gan Blas Llanelly ar hyn o bryd neu yn y dyfodol; asiantwyr sydd (ar ein rhan) yn proffilio eich data fel y gallwn deilwra’r nwyddau/gwasanaethau a gynigiwn ar gyfer eich anghenion penodol chi; i unrhyw un y trosglwyddwn neu y gallem drosglwyddo iddynt ein hawliau a dyletswyddau o dan ein cytundeb gyda chi; os oes gennym ddyletswydd i wneud hynny neu os yw’r gyfraith yn caniatáu inni wneud.

6. Wrth gyflawni’r gweithgareddau a nodir yn yr adran hon, efallai y trosglwyddwn ddata i gwmnïau cymeradwy y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd. Cymerwn gamau i sicrhau y rhoddir yr un lefel o warchodaeth i’ch gwybodaeth chi ag sy’n ofynnol gennym o dan ddeddfwriaeth diogelu data berthnasol yn y du.

Diogelwch

7. Ceisiwn gymryd pob cam rhesymol i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol. Fodd bynnag, ni allwn warantu diogelwch unrhyw ddata a ddatgelwch ar-lein. Rydych yn derbyn risgiau diogelwch cynhenid darparu gwybodaeth a delio ar-lein dros y Rhyngrwyd ac ni fyddwch yn ein gwneud yn atebol am unrhyw fethiant diogelwch onid yw hynny oherwydd ein hesgeulustod neu fethiant bwriadol.

8. Er mwyn cael mwy o wybodaeth am y camau a gymerwn i ddiogelu eich gwybodaeth a gwneud siopa ar-lein mor ddiogel ag y bo modd, trowch at y wybodaeth ar Drefniadau Talu/Siopa Ar-lein Diogel.

Defnyddio cwcis

Mae’r wefan hon yn defnyddio Google Analytics, gwasanaeth dadansoddi’r we a ddarperir gan Google, Inc. (“Google”). Mae Google Analytics yn defnyddio “cwcis”, sef ffeiliau testun a osodir ar eich cyfrifiadur i helpu’r wefan i ddadansoddi sut mae defnyddwyr yn defnyddio’r wefan. Bydd y wybodaeth a gynhyrchir gan y cwci am eich defnydd o’r wefan (gan gynnwys eich cyfeiriad IP) yn cael ei danfon at Google ac yn cael ei storio ganddynt ar weinyddion yn yr Unol Daleithiau. Bydd Google yn defnyddio’r wybodaeth hon er mwyn gwerthuso eich defnydd o’r wefan, paratoi adroddiadau ar y defnydd o’r wefan ar gyfer gweithredwyr y wefan a darparu gwasanaethau eraill yn gysylltiedig â’r defnydd o’r wefan a’r Rhyngrwyd. Efallai hefyd y bydd Google yn trosglwyddo’r wybodaeth hon i drydydd partïon pan mae hynny’n ofynnol gan y gyfraith, neu pan mae trydydd partïon yn prosesu’r wybodaeth ar ran Google. Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP gydag unrhyw ddata a gedwir gan Google. Gallwch wrthod y defnydd o gwcis trwy ddewis y gosodiadau priodol ar eich porydd, ond dylech gofio os gwnewch hynny na fyddwch efallai’n gallu defnyddio holl gyfleusterau’r wefan. Trwy ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn caniatáu i Google brosesu data amdanoch yn y modd ac ar gyfer y dibenion a nodir uchod.

Cysylltu â Ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau am ein polisi preifatrwydd, cysylltwch â ni trwy ffonio 01554772857, danfon ebost i bookings@llanellyhouse.org.uk, neu ysgrifennu at Gweinyddiaeth, Plas Llanelly House Cyf, 3 Stryd y Bont, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, De Cymru SA15 3UF.

Oriau Agor

Caffi a Bar:

Dydd Llun i Dydd Sadwrn 09:00 - 17:00

Dydd Sul 10:00 - 16:00

Plas Llanelly:

Dydd Llun i Dydd Sadwrn. Teithiau o gwmpas y Ty 11:00 a 14:00

Cysylltwch â ni

Sut i gyrraedd

Mewn Car – Mae parcio ar gael ym:

 • Maes Parcio Stryd Edgar, Stryd Edgar, Llanelli SA15 3JH.
 • Maes Parcio Heol Vauxhall, Heol Vauxhall, Llanelli, SA15 3BD.
 • Maes Parcio Stryd yr Eglwys, Stryd yr Eglwys, Llanelli, SA15 3BD.
 • Porth y Dwyrain, Llanelli, SA15 3YN.

Ar y Bws:

 • Rydym 5 munud ar droed o arosfan bysiau Porth y Dwyrain.
 • Gall coetsis ollwng pobl yng nghefn Plas Llanelly gyda’r cod post hwn.

Ar y Trên:

 • Mae Plas Llanelly 15 munud ar droed o orsaf reilffordd Llanelli.
 • Mae gwasanaeth tacsi hefyd ar gael o’r orsaf.

Hygyrchedd

Mae Plas Llanelly House dros 300 oed ac mae rhai lloriau yn anwastad a grisiau’n serth – cysylltwch â’n tîm i sicrhau bod eich union anghenion a gofynion yn cael eu diwallu. Mae gan Blas Llanelly lifft er mwyn sicrhau fod pob ardal o'r tŷ yn hygyrch.

+44 (0) 1554 772 857   bookings@llanellyhouse.org.uk

Partneriaid Ac Arianwyr
 • Carmarthenshire Heritage Regeneration Trust
 • Lottery Funded
 • European Regeneration Development Fund
 • Llanelli Town Council
 • Carmarthenshire County Council
 • The Architectural Heritage Fund
 • Cadw