Mae rhaglenni ar gael i ysgolion ym Mhlas Llanelly o’r Blynyddoedd Cynnar i Gyfnod Allweddol 2.

Cynhelir y gweithdai dwyawr ym Mhlas Llanelly, sy’n cynnwys yr offer angenrheidiol ar gyfer cynnig sesiynau addysg rhyngweithiol cyffrous. Cafodd llwybr dysgu ei ddatblygu er mwyn helpu disgyblion i gael y gorau o daith o’r Cartref Sioraidd Ysblennydd a’i ystafelloedd ar eu newydd wedd.

Er mwyn cael mwy o fanylion neu i wneud archeb, cysylltwch â’r tîm blaen tŷ ar 01554 772 857 neu e-bostiwch bookings@llanellyhouse.org.uk

Llawr lwytho

All workshops available for your school visit.

Llawr Lwytho Pecyn

Gwyntyll y Fonesig Stepney

Amser: 1 awr

Yn amgylchoedd Siambrau’r Fonesig Stepney, darganfyddwch pam fod gwyntyllau yn boblogaidd yn y cyfnod Sioraidd ac yna dysgwch sut i wneud gwyntyll, wedi’i addurno â’ch tro chi o’r 21ain Ganrif. 

Bydd plant yn:

 • Dysgu pam fod gwyntyllau yn ffasiynol yn ystod y cyfnod Sioraidd.
 • Mwynhau amgylchoedd siambrau’r Fonesig Stepney yn cynnwys addurnwaith replica dilys.
 • Dysgu sut i wneud ac addurno eich gwyntyll eich hun i fynd gartref.
 • Gwisgo rhai dillad a wigiau replica o’r cyfnod Sioraidd.

Deunyddiau a ddarperir: Offer gwneud gwyntyll. Defnyddio dillad replica o’r cyfnod Sioraidd i’w gwisgo yn ystod y sesiwn.

Cost: £2.50 *Mae’r prisiau a restrir yn ychwanegol at daith plant.

Download: Lady Stepney’s Fan Workshop (PDF)

Llwybr Llygoden Margrave

Amser: 1 awr

Dilynwch Margrave y Llygoden ar ei lwybr o gwmpas Plas Llanelly a defnyddiwch ein taflen a gweithgareddau llwybr arbennig i archwilio storïau’r teuluoedd o’r cyfnod Sioraidd a Victorianaidd fu’n byw yno. 

Bydd plant yn:

 • Darganfod y cuddfannau ar gyfer Margrave y Llygoden wrth ichi fynd ar eich taith.
 • Dysgu am Arwyddlun a Llestri Cinio’r Teulu a chreu eich cynllun eich hun.
 • Immerse yourself in our new historic film of Llanelli using state of the art technology to bring the story and portraits to life.
 • Ymgolli yn ein ffilm hanesyddol newydd am Lanelli sy’n defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i ddod â’r stori a’r portreadau yn fyw.
 • Cael ymweliad arbennig â Siambrau’r Fonesig Stepney i weld rhywfaint o waith celf prin a chlywed y feistres ei hun yn sôn wrthych am ei bywyd yn Foneddiges y Plas.
 • Archwilio trigfannau’r morynion yn oes Victoria a chael golwg ar oriel anghyffredin.

Cost: Dd/B

Download: Margrave Mouse Trail Workshop (PDF)

Cwilsyn ac Inc

Amser: 1 awr

Cyfle i weld sut roedd y teulu Sioraidd ym Mhlas Llanelly yn defnyddio cwilsynnau ac inc i greu ysgrifennu hardd – hyd yn oed i wneud eu rhestri siopa! Rhowch gynnig ar y math yma o ysgrifennu a seliwch eich llawysgrif gyda sêl cŵyr arbennig.

Bydd plant yn:

 • Gweld copïau o ysgrifennu Sioraidd gwreiddiol o archifau Plas Llanelly.
 • Rhoi cynnig ar ysgrifennu cwilsyn ac inc yn un o’r ystafelloedd hanesyddol hardd.
 • Creu llythyr a’i orffen gyda sêl cŵyr i fynd adref.
 • Gwisgo rhai dillad a wigiau replica o’r cyfnod Sioraidd.

Deunyddiau a ddarperir: Defnyddio papur, cwilsynnau, inc a seliau cŵyr. Defnyddio dillad replica o’r cyfnod Sioraidd i’w gwisgo yn ystod y sesiwn. 

Cost: £2.50 *Mae’r prisiau a restrir yn ychwanegol at daith plant.

Download: Quill and Ink Workshop (PDF)

Manylion Cyswllt

Plas Llanelly, Stryd y Bont, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 3UF

Sut i gyrraedd

Mewn Car – Mae parcio ar gael ym:

 • Maes Parcio Stryd Edgar, Stryd Edgar, Llanelli SA15 3JH.
 • Maes Parcio Heol Vauxhall, Heol Vauxhall, Llanelli, SA15 3BD.
 • Maes Parcio Stryd yr Eglwys, Stryd yr Eglwys, Llanelli, SA15 3BD.
 • Porth y Dwyrain, Llanelli, SA15 3YN.

Ar y Bws:

 • Rydym 5 munud ar droed o arosfan bysiau Porth y Dwyrain.
 • Gall coetsis ollwng pobl yng nghefn Plas Llanelly gyda’r cod post hwn.

Ar y Trên:

 • Mae Plas Llanelly 15 munud ar droed o orsaf reilffordd Llanelli.
 • Mae gwasanaeth tacsi hefyd ar gael o’r orsaf.

Gwybodaeth am Ymweliadau

 • Mae ymweliadau’r bore yn cychwyn am: 10:00am *Os ar gael
 • Mae sesiynau’r prynhawn yn cychwyn am: 1:00pm *Os ar gael

* Dylech gyrraedd mor brydlon ag y gallwch.

Prif Lyfrgell Llanelli:

Os hoffech ddod i Lanelli am y dydd, mae Prif Lyfrgell Llanelli y drws nesaf ac mae’n fodlon cynnig sesiwn bore neu brynhawn o ymchwil i blant. Thema’r ymweliad fyddai ymchwilio’r gwahanol destunau y rhoddwyd sylw iddynt yn ystod yr ymweliad â Phlas Llanelly.

Dylech gysylltu â’r Llyfrgell yn uniongyrchol:  01554 773538

Eglwys Santes Elli:

Mae’r Eglwys yn union gyferbyn ac efallai y gallai dderbyn ymweliad gan eich ysgol ar gyfer sesiwn bore neu brynhawn trwy amlygu’r cysylltiadau rhwng teuluoedd Stepney a Chambers a hanes yr Eglwys.

Dylech gysylltu â’r Eglwys yn uniongyrchol:  01554 746034

Efallai y gallai’r plant fwynhau eu cinio pecyn ym Mhlas Llanelly neu yn y Llyfrgell.

 *  Dylech gysylltu â phob sefydliad yn uniongyrchol.

Hygyrchedd

Mae Plas Llanelly House dros 300 oed ac mae rhai lloriau yn anwastad a grisiau’n serth – cysylltwch â’n tîm i sicrhau bod eich union anghenion a gofynion yn cael eu diwallu. Mae gan Blas Llanelly lifft er mwyn sicrhau fod pob ardal o'r tŷ yn hygyrch.

+44 (0) 1554 772 857   bookings@llanellyhouse.org.uk

Partneriaid Ac Arianwyr
 • Carmarthenshire Heritage Regeneration Trust
 • Lottery Funded
 • European Regeneration Development Fund
 • Llanelli Town Council
 • Carmarthenshire County Council
 • The Architectural Heritage Fund
 • Cadw