Arweiniad i Athrawon sy’n Ymweld â Phlas Llanelly

Crëwyd yr Ymweliad â Phlas Llanelly i ddiwallu anghenion disgyblion CA2.

 • Pris i blentyn: £3.50 Athrawon a Chynorthwywyr yn rhad ac am ddim)

Oherwydd oedran y Plas  a’r Rheoliadau Tân, cyfanswm y plant a staff a ganiateir yn y Plas yn ystod ymweliad yw 40.

Llawr lwytho

Pecyn addysgol Cynhwysfawr.

Llawr lwytho pecyn

Amserlen y Dydd

Please allow at least 90 minutes for your visit.

Children are greeted by a member of staff at Llanelly House and are led to the Tea Room on the first floor.
The Tour Guide goes through the safety rules and details of the visit.
The Tour Guide presents a screening of our short film
The children are divided into groups supervised by Teachers and the House Guide.
1. Lady Stepney’s Best Chamber (First Floor)
2. Victorian Areas of the House - The Servants' Attic and William Chambers Room
The children will reassemble in the Tea Room.
Children leave to return to school.

Ein Nod

We aim to help children to think for themselves about how people lived in the past. This is done through studying the history of Llanelly House and the characters who lived and worked there and comparison with their present day lives.

Gwybodaeth Iechyd a Diogelwch

Cofiwch ofalu eich bod yn dod â’r nifer angenrheidiol o oedolion ar gyfer maint eich grŵp. Oherwydd trefn yr ymweliad, mae’n rhaid cael o leiaf dri oedolyn yn y grŵp ymweld. Cedwir cotiau ac eiddo’r plant yn yr Ystafell De.

Mae tri thŷ bach (gan gynnwys tŷ bach anabl) at ddefnydd y cyhoedd yn yr adeilad ac mae lifft yn cynnig mynediad i bob llawr. Cofiwch roi gwybod inni am unrhyw ofynion arbennig sydd gan y plant (mae hyn yn cynnwys plant mewn cadeiriau olwyn, plant ag anawsterau cerdded a phlant ag anawsterau dysgu neu ymddygiad).

Cofiwch fod y Plas yn lle cyhoeddus a bod rhaid i blant fod yng nghwmni oedolion drwy’r amser. Cofiwch fod disgyblaeth yn gyfrifoldeb yr athro/athrawes.

Gan y bydd y plant yn cael eu hannog i drin ac astudio’r arteffactau a’r eitemau sy’n cael eu harddangos byddem yn gofyn ichi rybuddio’r plant ymlaen llaw y dylid parchu’r Plas yn ystod eu hymweliad ac na ddioddefir unrhyw ddifrod bwriadol.

Mewn unrhyw argyfwng, cysylltwch ag aelod o staff. Mae swyddogion cymorth cyntaf ar y safle. Os digwydd tân, dilynwch gyfarwyddiadau’r staff.

Er mwyn cael unrhyw wybodaeth arall cysylltwch â’r Dderbynfa ym Mhlas Llanelly ar: 01554 772857.

Asesiad Risg

Rydym yn awgrymu fod yr ysgol sy’n ymweld yn cynnal ei hasesiad risg ei hun. Gall staff Plas Llanelly ddarparu Asesiad Risg y safle er gwybodaeth.

Cofiwch fod croeso ichi gysylltu â ni gydag unrhyw gwestiynau, i drefnu ymweliad rhagolwg rhad ac am ddim, neu i wneud archeb ffoniwch 01554 772857 neu ebostiwch bookings@llanellyhouse.org.uk 

Edrychwn ymlaen at eich gweld!

Manylion Cyswllt

Plas Llanelly, Stryd y Bont, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 3UF

Sut i gyrraedd

Mewn Car – Mae parcio ar gael ym:

 • Maes Parcio Stryd Edgar, Stryd Edgar, Llanelli SA15 3JH.
 • Maes Parcio Heol Vauxhall, Heol Vauxhall, Llanelli, SA15 3BD.
 • Maes Parcio Stryd yr Eglwys, Stryd yr Eglwys, Llanelli, SA15 3BD.
 • Porth y Dwyrain, Llanelli, SA15 3YN.

Ar y Bws:

 • Rydym 5 munud ar droed o arosfan bysiau Porth y Dwyrain.
 • Gall coetsis ollwng pobl yng nghefn Plas Llanelly gyda’r cod post hwn.

Ar y Trên:

 • Mae Plas Llanelly 15 munud ar droed o orsaf reilffordd Llanelli.
 • Mae gwasanaeth tacsi hefyd ar gael o’r orsaf.

Gwybodaeth am Ymweliadau

 • Mae ymweliadau’r bore yn cychwyn am: 10:00am *Os ar gael
 • Mae sesiynau’r prynhawn yn cychwyn am: 1:00pm *Os ar gael

* Dylech gyrraedd mor brydlon ag y gallwch.

Prif Lyfrgell Llanelli:

Os hoffech ddod i Lanelli am y dydd, mae Prif Lyfrgell Llanelli y drws nesaf ac mae’n fodlon cynnig sesiwn bore neu brynhawn o ymchwil i blant. Thema’r ymweliad fyddai ymchwilio’r gwahanol destunau y rhoddwyd sylw iddynt yn ystod yr ymweliad â Phlas Llanelly.

Dylech gysylltu â’r Llyfrgell yn uniongyrchol:  01554 773538

Eglwys Santes Elli:

Mae’r Eglwys yn union gyferbyn ac efallai y gallai dderbyn ymweliad gan eich ysgol ar gyfer sesiwn bore neu brynhawn trwy amlygu’r cysylltiadau rhwng teuluoedd Stepney a Chambers a hanes yr Eglwys.

Dylech gysylltu â’r Eglwys yn uniongyrchol:  01554 746034

Efallai y gallai’r plant fwynhau eu cinio pecyn ym Mhlas Llanelly neu yn y Llyfrgell.

 *  Dylech gysylltu â phob sefydliad yn uniongyrchol.

Hygyrchedd

Mae Plas Llanelly House dros 300 oed ac mae rhai lloriau yn anwastad a grisiau’n serth – cysylltwch â’n tîm i sicrhau bod eich union anghenion a gofynion yn cael eu diwallu. Mae gan Blas Llanelly lifft er mwyn sicrhau fod pob ardal o'r tŷ yn hygyrch.

+44 (0) 1554 772 857   bookings@llanellyhouse.org.uk

Partneriaid Ac Arianwyr
 • Carmarthenshire Heritage Regeneration Trust
 • Lottery Funded
 • European Regeneration Development Fund
 • Llanelli Town Council
 • Carmarthenshire County Council
 • The Architectural Heritage Fund
 • Cadw