Arweiniad i Athrawon sy’n Ymweld â Phlas Llanelly

Crëwyd yr Ymweliad â Phlas Llanelly i ddiwallu anghenion disgyblion CA2.

 • Pris i blentyn: £3.50 Athrawon a Chynorthwywyr yn rhad ac am ddim)
 • Cwdyn Nwyddau dewisol Margrave y Llygoden: £3.50

Oherwydd oedran y Plas  a’r Rheoliadau Tân, cyfanswm y plant a staff a ganiateir yn y Plas yn ystod ymweliad yw 40.

Llawr lwytho

Pecyn addysgol Cynhwysfawr.

Llawr lwytho pecyn

Amserlen y Dydd

Dylech ganiatáu 2 awr ar gyfer eich ymweliad.

 1. Mae plant yn cael eu cyfarch gan aelod o staff ym Mhlas Llanelly ac fe’u harweinir i’r Ystafell De ar y llawr cyntaf.
 2. Mae’r Tywysydd Taith yn esbonio rheolau diogelwch a manylion yr ymweliad.
 3. Mae’r Tywysydd Taith yn rhoi cyflwyniad PowerPoint byr ar: 

  a) Gyfnodau gwahanol adfer y Plas.
  b) Ffeithiau diddorol am yr ystafelloedd y byddant yn mynd iddynt.
   
 4. Caiff y plant eu rhannu’n dri grŵp o dan oruchwyliaeth Athrawon a Thywysydd Taith y Plas. Bydd pob grŵp yn gwneud gweithgareddau ac yn cwblhau taflenni gwaith sy’n ymwneud â’r cwricwlwm mewn tair rhan o’r Plas.

  1. Y Neuadd Fawr (Llawr Gwaelod).
  2. Ystafell Wely Orau y Fonesig Stepney (Llawr Cyntaf).
  3. Llinell Amser y Plas o’r Cyfnod Celtaidd i’r Presennol (Ail Lawr).

  * Bydd athrawon yn cael yr holl daflenni gwaith cyn yr ymweliad.
   
 5. Bydd y plant yn ail-ymgynnull yn yr Ystafell De.
 6. Mae’r plant yn gadael i fynd yn ôl i’r ysgol.

Ein Nod

Ein nod yw helpu plant i feddwl drostynt eu hunain am y ffordd yr oedd pobl yn byw yn y gorffennol. Gwneir hynny trwy astudio hanes Plas Llanelly a’r cymeriadau fu’n byw a gweithio yno.

Cynllunnir ein hymweliadau i gysylltu â’r Cwricwlwm Cenedlaethol a’r Cwricwlwm Cymreig lle bynnag y bo modd. Mae’r plant yn cael eu cyflwyno hefyd i gymeriadau sydd wedi byw yn y Plas o’r cyfnod Celtaidd hyd heddiw. Y cymeriadau hynny yw Stepney y Gath a Margrave y Llygoden. Nid oes unrhyw beth nad yw’r ddwy yma yn ei wybod am stori Plas Llanelly.

Gwybodaeth Iechyd a Diogelwch

Cofiwch ofalu eich bod yn dod â’r nifer angenrheidiol o oedolion ar gyfer maint eich grŵp. Oherwydd trefn yr ymweliad, mae’n rhaid cael o leiaf dri oedolyn yn y grŵp ymweld. Cedwir cotiau ac eiddo’r plant yn yr Ystafell De.

Mae tri thŷ bach (gan gynnwys tŷ bach anabl) at ddefnydd y cyhoedd yn yr adeilad ac mae lifft yn cynnig mynediad i bob llawr. Cofiwch roi gwybod inni am unrhyw ofynion arbennig sydd gan y plant (mae hyn yn cynnwys plant mewn cadeiriau olwyn, plant ag anawsterau cerdded a phlant ag anawsterau dysgu neu ymddygiad).

Cofiwch fod y Plas yn lle cyhoeddus a bod rhaid i blant fod yng nghwmni oedolion drwy’r amser. Cofiwch fod disgyblaeth yn gyfrifoldeb yr athro/athrawes.

Gan y bydd y plant yn cael eu hannog i drin ac astudio’r arteffactau a’r eitemau sy’n cael eu harddangos byddem yn gofyn ichi rybuddio’r plant ymlaen llaw y dylid parchu’r Plas yn ystod eu hymweliad ac na ddioddefir unrhyw ddifrod bwriadol.

Mewn unrhyw argyfwng, cysylltwch ag aelod o staff. Mae swyddogion cymorth cyntaf ar y safle. Os digwydd tân, dilynwch gyfarwyddiadau’r staff.

Er mwyn cael unrhyw wybodaeth arall cysylltwch â’r Dderbynfa ym Mhlas Llanelly ar: 01554 772857.

Asesiad Risg

Rydym yn awgrymu fod yr ysgol sy’n ymweld yn cynnal ei hasesiad risg ei hun. Gall staff Plas Llanelly ddarparu Asesiad Risg y safle er gwybodaeth.

Cofiwch fod croeso ichi gysylltu â ni gydag unrhyw gwestiynau, i drefnu ymweliad rhagolwg rhad ac am ddim, neu i wneud archeb ffoniwch 01554 772857 neu ebostiwch bookings@llanellyhouse.org.uk 

Edrychwn ymlaen at eich gweld!

Manylion Cyswllt

Plas Llanelly, Stryd y Bont, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 3UF

Sut i gyrraedd

Mewn Car – Mae parcio ar gael ym:

 • Maes Parcio Stryd Edgar, Stryd Edgar, Llanelli SA15 3JH.
 • Maes Parcio Heol Vauxhall, Heol Vauxhall, Llanelli, SA15 3BD.
 • Maes Parcio Stryd yr Eglwys, Stryd yr Eglwys, Llanelli, SA15 3BD.
 • Porth y Dwyrain, Llanelli, SA15 3YN.

Ar y Bws:

 • Rydym 5 munud ar droed o arosfan bysiau Porth y Dwyrain.
 • Gall coetsis ollwng pobl yng nghefn Plas Llanelly gyda’r cod post hwn.

Ar y Trên:

 • Mae Plas Llanelly 15 munud ar droed o orsaf reilffordd Llanelli.
 • Mae gwasanaeth tacsi hefyd ar gael o’r orsaf.

Gwybodaeth am Ymweliadau

 • Mae ymweliadau’r bore yn cychwyn am: 10:00am *Os ar gael
 • Mae sesiynau’r prynhawn yn cychwyn am: 1:00pm *Os ar gael

* Dylech gyrraedd mor brydlon ag y gallwch.

Prif Lyfrgell Llanelli:

Os hoffech ddod i Lanelli am y dydd, mae Prif Lyfrgell Llanelli y drws nesaf ac mae’n fodlon cynnig sesiwn bore neu brynhawn o ymchwil i blant. Thema’r ymweliad fyddai ymchwilio’r gwahanol destunau y rhoddwyd sylw iddynt yn ystod yr ymweliad â Phlas Llanelly.

Dylech gysylltu â’r Llyfrgell yn uniongyrchol:  01554 773538

Eglwys Santes Elli:

Mae’r Eglwys yn union gyferbyn ac efallai y gallai dderbyn ymweliad gan eich ysgol ar gyfer sesiwn bore neu brynhawn trwy amlygu’r cysylltiadau rhwng teuluoedd Stepney a Chambers a hanes yr Eglwys.

Dylech gysylltu â’r Eglwys yn uniongyrchol:  01554 746034

Efallai y gallai’r plant fwynhau eu cinio pecyn ym Mhlas Llanelly neu yn y Llyfrgell.

 *  Dylech gysylltu â phob sefydliad yn uniongyrchol.

Hygyrchedd

Mae Plas Llanelly House dros 300 oed ac mae rhai lloriau yn anwastad a grisiau’n serth – cysylltwch â’n tîm i sicrhau bod eich union anghenion a gofynion yn cael eu diwallu. Mae gan Blas Llanelly lifft er mwyn sicrhau fod pob ardal o'r tŷ yn hygyrch.

+44 (0) 1554 772 857   bookings@llanellyhouse.org.uk

Partneriaid Ac Arianwyr
 • Carmarthenshire Heritage Regeneration Trust
 • Lottery Funded
 • European Regeneration Development Fund
 • Llanelli Town Council
 • Carmarthenshire County Council
 • The Architectural Heritage Fund
 • Cadw