Gwnewch rodd

Ffurfiwyd Ymddiriedolaeth Adfywio Sir Gaerfyrddin yn 2003, a’i phrif amcanion yw: cynnal a chadw treftadaeth amgylcheddol Sir Gaerfyrddin a’r cylch, sy’n cynnwys:

 • Adeiladau o ddiddordeb hanesyddol neu bensaernïol.
 • Safleoedd, ardaloedd ac amgylcheddol ag iddynt brydferthwch hanesyddol neu naturiol.

Ers ei sefydlu mae’r Ymddiriedolaeth wedi ehangu ei chwmpas daearyddol ac mae ar fin newid ei enw i Ymddiriedolaeth Adfywio y Cambrian er mwyn adlewyrchu’r ehangu ar ei chylch gwaith. Mae CHRT yn Elusen ac Ymddiriedolaeth Cynnal a Chadw Adeiladau ac mae’n ceisio prynu ac adfer adeiladau arwyddocaol sydd o bwysigrwydd pensaernïol a hanesyddol sydd mewn perygl, er mwyn sicrhau arian i’w hadfer a rhoi dyfodol bywiog a chynaliadwy iddynt sy’n llesol i gymdeithas ar lefel leol a chenedlaethol.

Nid yw gwaith yr Ymddiriedolaeth ond yn bosib gyda chymorth ein cefnogwyr ac arianwyr niferus. Os hoffech wneud rhodd i Blas Llanelly neu i un o brosiectau eraill Ymddiriedolaeth Adfywio Sir Gaerfyrddin, gallech wneud cyfraniad neu rodd trwy ddewis un o’r prosiectau isod. 

Mae rhoddion a wneir i Ymddiriedolaeth Adfywio Sir Gaerfyrddin yn mynd yn syth tuag at gefnogi a chyfoethogi safleoedd hanesyddol yng Nghymru trwy gyfrwng prosiectau cadwraeth, adfer ac addysgol.

Gyda’ch cefnogaeth chi gallwn fod yn sicr fod adeiladau o bwys yma i gael eu mwynhau a’u hedmygu heddiw ac i’r dyfodol.

Diolch ichi am helpu cynnal ein treftadaeth Gymreig.

Basged wrth ochr

Mae eich basged yn wag!

Plas Llanelly

Plas Llanelly, a adeiladwyd yn 1714,  yw’r unig adeilad rhestredig Gradd I yn nhref Llanelli. Plas Llanelly yw curiad  calon Llanelli ac mae’n un o’r adeiladau Sioraidd cynnar gorau yng Nghymru. Mae ei hanes a’i drigolion yn adrodd stori hynt a helynt y dref a’r dylanwad a gafodd Llanelli a’i phobl a’i darganfyddiadau ledled y byd.

Rhoddion

£
£

£100.00

£

Y Darlun Mawr – Plas Llanelly

Cynhelir y prosiect addysgol hwn dros y 18 mis nesaf a bydd yn rhoi cyfleoedd i 12 grŵp o blant a phobl ifanc archwilio hunaniaeth a phortreadaeth wedi’i ysbrydoli gan enghreifftiau ym Mhlas Llanelly.

Y prif nodau yw: meithrin hyder a hunan-barch; cael gwared â rhagfarn; archwilio hunaniaeth a datblygu ymdeimlad o bobl a pherthyn.

Defnyddir nifer o gyfryngau celfyddydau gweledol, gan gynnwys yr isod:

 • Tynnu lluniau a phaentio.
 • Collage ac Argraff.
 • Taflunio a silhouettes.
 • Gwaith 3D e.e. modelu, gwneud masgiau, pypedwaith.
 • Ffotograffiaeth, Ffilm ac animeiddio.

Rhoddion

£

£250.00

£25.00

YMCA Merthyr Tudful

Mae’r YMCA, a adeiladwyd yn 1911, ac a gynlluniwyd gan un o benseiri pwysicaf Cymru, Syr Percy Thomas, yn sefyll mewn lleoliad amlwg ar Bromenâd Pontmorlais ym mhen uchaf y Stryd Fawr. 

Bu’r adeilad rhestredig Gradd II hwn, sy’n un o dirnodau amlycaf y dref, yn adfail ers degawdau ac roedd yn wynebu’r posibilrwydd o gael ei ddymchwel. Prynodd yr Ymddiriedolaeth yr adeilad ym mis Mawrth 2014; cwblhawyd y gwaith sefydlogi cychwynnol a gwnaed cais am arian ar gyfer y gwaith adfer llawn.  

Roedd cam cyntaf y gwaith yn cynnwys, sefydlogi’r gwaith maen, cael gwared â gwaith pren rhydd, asbestos a sbwriel cyffredinol a gwastraff peryglus, adeiladu to dros dro a gosod byrddau ar y ffenestri ac agoriadau i sicrhau bod y tywydd yn ddiddos a diogel. Bwriedir codi arian ar gyfer y gwaith adfer llawn dros y flwyddyn nesaf.  

Bydd adfer y YMCA yn helpu adfywio ardal Pontmorlais Merthyr Tudful.

Rhoddion

£

Ystrad Fflur

Mae Canolfan Mynachlog Fawr yn enghraifft o’r ehangu ar waith yr Ymddiriedolaeth yn adfer adeiladau hanesyddol o bwys yng Nghymru a’i hymrwymiad i adfywio’r Dywysogaeth.  

Mae’r ganolfan ffermio wledig hon yn gorwedd mewn safle o bwys pensaernïol rhyngwladol ac mae’n cynnig cyfle unigryw i CHRT gyflawni ei phrif amcanion yn adfer adeiladau hanesyddol a hyrwyddo dealltwriaeth o’n treftadaeth.

Rhoddion

£

Hygyrchedd

Mae Plas Llanelly House dros 300 oed ac mae rhai lloriau yn anwastad a grisiau’n serth – cysylltwch â’n tîm i sicrhau bod eich union anghenion a gofynion yn cael eu diwallu. Mae gan Blas Llanelly lifft er mwyn sicrhau fod pob ardal o'r tŷ yn hygyrch.

+44 (0) 1554 772 857   bookings@llanellyhouse.org.uk

Partneriaid Ac Arianwyr
 • Carmarthenshire Heritage Regeneration Trust
 • Lottery Funded
 • European Regeneration Development Fund
 • Llanelli Town Council
 • Carmarthenshire County Council
 • The Architectural Heritage Fund
 • Cadw